چاکراها

هر انسانی نیروی بالقوه ای برای کامل بودن در خود دارد. نیروی شگفت انگیز و فریبنده ای که اعجاز خلقت محسوب می شود. نام دیگر این نیروی بالقوه انرژی حیاتی چاکرا (chakra) می باشد و در بدن و کالبد انرژیک ما چاکراها انرژی حیاتی را از محیط اطراف و از کیهان می گیرند و آنها را به جریان انرژی و امواج مورد نیاز نقاط مختلف بدن تبدیل می کنند و سپس این جریان انرژی و امواج را به اطرافشان توزیع می کنند وتوسط این سیتسم انرژی، انسان نهایتا در حوزه‌ تبادل دایم انرژی با کیهان و دنیا و انسان های دیگر...
ادامه مطلب